Trafnie inwestuj
Strefa partnera
zapomniałem hasła

Nie posiadasz konta?Regulamin

Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Trafnie Inwestuj Sp. z o.o., zwany dalej "Regulaminem" okre??la warunki wspó??pracy Trafnie Inwestuj Sp. z o.o. z osobami chc?cymi przyst?pi? do Programu, a tak??e zasady identyfikacji Partnerów i ich wynagradzania.

§ 1. [Definicje]

Przez u??yte w Regulaminie okre??lenia nale??y rozumie?:
1. Trafnie Inwestuj (Organizator Programu) – Trafnie Inwestuj Sp. z o.o. z siedzib? w Krakowie przy ul. W?gierskiej 4/1, która wpisana jest do Rejestru Przedsi?biorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze S?dowym przez S?d Rejonowy dla Krakowa-??ródmie??cie, XI Wydzia?? Gospodarczy pod numer KRS 0000336779,
2. Partner – osoba fizyczna lub prawna, która zg??osi swoj? ch?? uczestnictwa w Programie Partnerskim za pomoc? Systemu Internetowego,
3. Partner Bezpo??redni – osoba fizyczna lub prawna dla innego Partnera, która zosta??a Partnerem poprzez zaproszenie owego, innego Partnera,
4. Partner Pierwszego Poziomu – Partner Bezpo??redni,
5. Partner Drugiego Poziomu - osoba fizyczna lub prawna dla innego Partnera, która zosta??a Partnerem poprzez zaproszenie Partnera Bezpo??redniego, owego, innego Partnera,
6. Partner n-tego Poziomu - osoba fizyczna lub prawna dla innego Partnera, która zosta??a Partnerem poprzez zaproszenie Partnera n-1 poziomu, owego, innego Partnera,
7. Numer Partnera – Niepowtarzalny i jednoznaczny kod sk??adaj?cy si? z trzech liczb przedzielonych znakiem „/”, za pomoc?, którego Organizator nabywa informacji o ??ródle pochodzenia oraz umiejscowienia w Programie Partnerskich danego Partnera,
8. Specjalista – osoba fizyczna prowadz?ca dzia??alno??? gospodarcz?, wspó??pracuj?ca z Organizatorem, która posiada mo??liwo??? spotykania si? z Klientami, a tak??e wiedz? z zakresu prezentowanych Produktów Finansowych,
9. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która cho?by w minimalnym stopniu jest zainteresowana ofert? Organizatora,
10. System Internetowy - platforma internetowa zorganizowana przez Trafnie Inwestuj umo??liwiaj?ca wspó??prac? pomi?dzy Organizatorem, a Partnerem,
11. Program Partnerski – forma wspó??pracy z Trafnie Inwestuj polegaj?ca na przekazywaniu za pomoc? Systemu Internetowego danych Klientów, a tak??e Partnerów Bezpo??rednich,
12. Formularz Rejestracyjny – jest to formularz generowany przez System Internetowy, pozwalaj?cy na wpisanie danych potrzebnych do zawarcia Umowy,
13. Umowa – porozumienie zawierane w formie elektronicznej pomi?dzy Partnerem, a Organizatorem przy wykorzystaniu Formularza Rejestracyjnego oraz Systemu Internetowego,
14. Rejestracja – jest to prawid??owe i zgodne ze stanem faktycznym wype??nienie Formularza Rejestracyjnego, a tak??e zaakceptowanie niniejszego regulaminu,
15. Stawka Prowizyjna – narzucona przez Organizatora warto??? liczbowa, pomagaj?ca w obliczaniu Wynagrodzenia,
16. Wynagrodzenie – oznacza kwot? przys??uguj?c? Partnerowi z tytu??u wykonania Umowy,
17. Produkt Finansowy – oznacza produkt maj?cy na celu przep??yw pieni???ny z lub do Instytucji Finansowej,
18. Instytucja Finansowa – oznacza instytucj? maj?c? mo??liwo??? tworzenia Produktów Finansowych,
19. Konto Partnera – cz???? Systemu Internetowego, dost?pna dla Partnera, umo??liwiaj?ca mu wspó??prac? z Organizatorem.

§ 2. [Postanowienia ogólne]

1. Trafnie Inwestuj organizuje System Partnerski na zasadach okre??lonych Regulaminem.
2. Regulamin dost?pny jest w postaci elektronicznej pod adresem URL http://www.trafnieinwestuj.pl/pp/regulamin
3. Trafnie Inwestuj udost?pnia Regulamin przed zawarciem Umowy oraz zobowi?zuje si? udost?pnia? Regulamin przez ca??y czas obowi?zywania Umowy w taki sposób, aby Partner móg?? Regulamin przechowywa? i odtwarza? w zwyk??ym toku czynno??ci.

§ 3. [Przedmiot Umowy]

Przedmiotem niniejszej umowy jest wspó??praca Organizatora z Partnerami, która polega na informowaniu za pomoc? Systemu Internetowego o Klientach, a tak??e na zapraszaniu osób, które mog? wyrazi? zgod? na zostanie Partnerami, w zamian za zap??at? Wynagrodzenia.

§ 4. [Rejestracja, zawarcie Umowy i zmiana danych w Formularzu Rejestracyjnym]

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim z prawem do otrzymania Wynagrodzenia jest dokonanie Rejestracji i akceptacji niniejszego Regulaminu.
2. Istnieje mo??liwo??? polecenia klientów za wynagrodzeniem dla osób nie zarejestrowanych, lecz podlega to indywidualnym negocjacjom z Organizatorem.
3. Formularz Rejestracyjny jest dost?pny pod adresem URL http://www.trafnieinwestuj.pl/pp/formularz
4. Umowa zostaje zawarta z chwil? zako??czenia Rejestracji i aktywacji Konta Partnera lub zaakceptowania mailowego zaproszenia innego Partnera i doko??czeniu Rejestracji.
5. W przypadku podania niepe??nego lub nienale???cego do Partnera adresu poczty elektronicznej w Formularzu Rejestracyjnym skutkuj?cym niemo??no??ci? zako??czenia Rejestracji i aktywacji Konta Partnera Umow? uwa??a si? za nie zawart?.
6. Dokonuj?c Rejestracji Partner wyra??a zgod? na:
a) otrzymywanie na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera, informacji i o??wiadcze?? dotycz?cych Programu Partnerskiego;
b) otrzymywanie na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o ??wiadczeniu us??ug drog? elektroniczn?;
c) przetwarzanie przez Trafnie Inwestuj danych osobowych Partnera wymaganych w Formularzu Rejestracyjnym.
7. Zmiana przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym danych takich jak: NIP oraz PESEL wymaga uzasadnienia oraz wcze??niejszej zgody Organizatora.
8. Zmiana pozosta??ych danych w niezb?dnych do wyp??aty Wynagrodzenia oraz prawid??owego funkcjonowania Umowy wymaga poinformowania Trafnie Inwestuj o zamiarze zmian. Trafnie Inwestuj umo??liwi Partnerowi edycj? tych danych.

§ 5. [Prawa, obowi?zki i odpowiedzialno??? Organizatora]

1. Organizator jest w??a??cicielem wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, praw w??asno??ci intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw zwi?zanych z Programem Partnerskim lub oprogramowaniem niezb?dnym do realizacji Umowy. Na mocy Umowy Partner nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyj?tkiem wyra??nie przyznanych niniejszym Regulaminem.
2. Organizator ma prawo zablokowa? Konto Partnerowi, je??eli ten ra???co naruszy niniejszy Regulamin, w szczególno??ci narazi dobre imi? Organizatora lub jego dzia??anie b?dzie przeszkadza??o innym Partnerom.
3. Organizator b?dzie korzysta?? z prawa wynikaj?cego z powy??szego punktu tylko w przypadkach, kiedy nie b?d? skutkowa??y inne metody przywo??ania Partnera do porz?dku.
4. Organizator kontaktuj?c si? z Klientem poleconym przez Partnera ma prawo poinformowania Klienta z jakiego ??ród??a posiada dane niezb?dne do wykonania owej czynno??ci.
5. Organizator ma obowi?zek informowa? za pomoc? Systemu Internetowego Partnera o statusie poleconych bezpo??rednio przez niego Klientów, o wysoko??ci nierozliczonego wynagrodzenia, a tak??e o wszelkiego rodzaju zmianie Stawek Prowizyjnych.
6. Ze wzgl?du na ochron? danych osobowych Organizator nie ma obowi?zku informowa? Partnera o statusie Klientów przekazanych przez Partnerów dowolnego poziomu, a tak??e o Partnerach nieBezpo??rednich, b?dzie za to informowa?? o ilo??ci Klientów przekazanych ???cznie przez Partnerów Drugiego, Trzeciego, Czwartego i Pi?tego Poziomu, jak równie?? o wysoko??ci nale??nych ???cznych prowizji od powy??szych grup poziomowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialno??ci za ??adne straty po??rednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet je??eli wyst?pienie takich szkód by??o mo??liwe do przewidzenia albo strona zosta??a powiadomiona lub posiada wiedz? o mo??liwo??ci ich wyst?pienia), wynikaj?ce z wype??nienia lub niewype??nienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym równie?? za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy te?? utrata mo??liwo??ci prowadzenia dzia??alno??ci.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno??ci za szkody:
a) powsta??e w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego dzia??ania urz?dze?? i/oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezale??nych od Organizatora;
b) powsta??e w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niew??a??ciwego dzia??ania us??ug dodatkowych ??wiadczonych w sposób ogólnie dost?pny przez niezale??ne od Organizatora podmioty.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialno??ci za przypadki, w których Instytucje Finansowe oraz Specjali??ci nie wype??niaj? swoich zobowi?za??.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialno??ci za koszty ani szkody poniesione przez Partnerów w zwi?zku z wykonywaniem przez niego obowi?zków wynikaj?cych z Umowy, z wyj?tkiem szkód wyrz?dzonych Partnerowi z wy???cznej winy Organizatora.

§ 6. [Prawa i obowi?zki Partnera]

1. Partner jest uprawniony do wspó??pracy z Organizatorem w po??redniczeniu przez Organizatora w sprzeda??y Produktów Finansowych dost?pnych w ofercie, która jest dost?pna pod adresem URL http://www.trafnieinwestuj.pl/pp/oferta w zamian za zap??at? Wynagrodzenia, w sposób zgodny z obowi?zuj?cym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
2. Partner jest uprawniony w ramach wykonywania przedmiotu Umowy i wy???cznie w celu jej realizacji u??ywa? zwrotów: "Program Partnerski Trafnie Inwestuj" lub "Partner Trafnie Inwestuj".
3. Partner jest uprawniony w ramach wykonywania przedmiotu Umowy i wy???cznie w celu jej realizacji do u??ywania w sieci Internet materia??ów reklamowych, tylko i wy???cznie tych, które zosta??y wcze??niej zaakceptowane przez Organizatora na podstawie zapytania mailowego na adres Organizatora, a które s??u??? do promocji Programu Partnerskiego i/lub oferty Organizatora.
4. Partner jest uprawniony do promowania Strony internetowej Organizatora we w??asnym zakresie, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i zasad ustalonych przez Organizatora.
5. Promowanie Strony internetowej Organizatora nie mo??e odbywa? si? w sposób naruszaj?cy wizerunek, renom? oraz dobra osobiste Organizatora, Instytucji Finansowych lub innych Partnerów.
6. Promowanie Strony internetowej Organizatora nie mo??e by? sprzeczne z zasadami wspó????ycia spo??ecznego oraz powszechnie przyj?tymi zasadami net-etykiety.
7. Partner ponosi odpowiedzialno??? za wykonanie wszelkich obowi?zków, do których jest zobowi?zany na podstawie powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa, w szczególno??ci do prawid??owego informowania Organizatora o elementach maj?cych wp??yw na prawid??owe odprowadzanie sk??adek do ZUS-u oraz Urz?du Skarbowego.
8. Partner rejestruj?cy si? jako firma, aby otrzyma? wynagrodzenie musi posiada? odpowiedni numer PKD, to jest 66.19 lub 66.29, w przypadku jego braku wynagrodzenie mo??e zosta? wstrzymane, ale nie d??u??ej ni?? do przedstawienia przez Partnera odpowiedniego dokumentu potwierdzaj?cego dodanie wymaganego numeru.
9. Partner nie mo??e bez zgody Organizatora u??ywa? zarejestrowanego znaku towarowego Trafnie Inwestuj, w szczególno??ci w nazwie i tre??ci jakiejkolwiek strony internetowej Partnera oraz w materia??ach marketingowych i reklamowych.
10. Partner nie bierze odpowiedzialno??ci zarówno za swoich Partnerów Bezpo??rednich, jak ich dowolnego innego poziomu.
11. Partner nie bierze odpowiedzialno??ci za poziom zainteresowania Klienta ofert? organizatora. Wystarczy tylko, ??e osoba polecana posiada? b?dzie, zgodnie z niniejszym regulaminem, status Klienta.
12. Partner jest zobowi?zany niezw??ocznie po rozwi?zaniu Umowy usun?? z w??asnych stron internetowych oferty Produktów Finansowych dost?pnych w ofercie Organizatora.

§ 7. [Zasady wyp??aty wynagrodzenia]

1. Z tytu??u przedmiotu Umowy Organizator wyp??aca partnerom Wynagrodzenie zgodne ze Stawkami Prowizyjnymi.
2. Wynagrodzenie obliczane za pomoc? Stawek Prowizyjnych jest wynagrodzeniem brutto dla osób fizycznych, jak i dla przedsi?biorców w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us??ug.
3. Standardowe Stawki Prowizyjne dla produktów znajduj?cych si? w ofercie Organizatora wynosz?:
a) 0,25% dla kredytów i leasing-ów;
b) 0,6% dla Inwestycji Jednorazowych;
c) 10% dla Inwestycji Regularnych.
4. Stawki Prowizyjne podlegaj? indywidualnym negocjacjom. I mog? zosta? podwy??szone w nast?puj?cych przypadkach:
a) Szczególnej aktywno??ci Partnera;
b) Podj?ciu dodatkowych zaj??, wcze??niej ustalonych z Organizatorem, które wyr?czaj? Organizatora;
c) Skorzystania z us??ug Organizatora;
d) Wyszukania rozwi?zania, które usprawni Program Partnerski, pozwalaj?c na jego lepsze funkcjonowanie.
5. Wynagrodzenie za Klientów poleconych przez Partnera obliczane jest od wyp??aconych cz???ci lub ca??o??ci kredytów/leasing-ów oraz od wp??aconych i zaksi?gowanych sk??adek Inwestycji Regularnych b?d?? Jednorazowych, sprawdzanych w ostatnim dniu miesi?ca i rozliczane miesi?cznie jako suma nast?puj?cych sk??adników:
a) suma wyp??aconych kredytów i leasing-ów x Stawka Prowizyjna dla kredytów i leasing-ów,
b) warto??? wp??aconych Inwestycji Jednorazowych w ci?gu pierwszego roku ich trwania x Stawka Prowizyjna dla Inwestycji Jednorazowych,
c) warto??? wymaganych i zainkasowanych sk??adek regularnych w pierwszym roku trwania Inwestycji Regularnej x Stawka Prowizyjna dla Inwestycji Regularnych.
6. Wynagrodzenie dla Partnera za Partnerów Bezpo??rednich stanowi 25% ich ???cznego wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenia dla Partnera za Partnerów kolejnych poziomów stanowi:
a) 6,25% ???cznego wynagrodzenia Partnerów 2-go Poziomu;
b) 1,5625% ???cznego wynagrodzenia Partnerów 3-go Poziomu;
c) 0,390625% ???cznego wynagrodzenia Partnerów 4-go Poziomu;
d) 0,09765625% ???cznego wynagrodzenia Partnerów 5-go Poziomu.
8. Wynagrodzenie ???czne stanowi sum? wszystkich wynagrodze?? z punktów 5, 6 oraz 7.
9. Organizator informuje Partnera, ??e Wynagrodzenie za Inwestycje Regularne mog? by? wyp??acane cz???ciowo w zale??no??ci od jej przebiegu, ale nie d??u??ej ni?? na przestrzeni jednego roku. Natomiast wynagrodzenie z Inwestycji Jednorazowych mo??e ulec zwi?kszeniu w przypadku, gdy Klient podczas pierwszego roku dop??aci do inwestycji.
10. Wynagrodzenie nale??ne Partnerowi widoczne jest po zalogowaniu on-line za pomoc? Systemu Internetowego.
11. Data naliczenia wynagrodzenia dla Partnera, to dzie??, w którym wp??ywaj? ??rodki na konto Organizatora z tytu??u skorzystania z oferty przez Klienta poleconego bezpo??rednio przez Partnera lub jego Partnerów do pi?tego poziomu w???cznie.
12. Rozliczenie wynagrodzenia za dany miesi?c rozliczeniowy nast?puje do 7-tego dnia miesi?ca nast?pnego.
13. Wynagrodzenie jest wyp??acane w przypadku gdy Wynagrodzenie nale??ne Partnerowi wynosi co najmniej 100,- z?? brutto na rachunek bankowy Partnera wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku nie przekroczenia tego progu Wynagrodzenie przechodzi na kolejny miesi?c. Dzieje si? tak do momentu przekroczenia wymaganej kwoty lub rozwi?zania Umowy.
14. Wynagrodzenie dla Partnerów rejestruj?cymi si? jako osoby fizyczne wyp??acane jest do 15 dnia miesi?ca nast?puj?cego po miesi?cu rozliczeniowym, natomiast rejestruj?cymi si? jako firmy do 7 dni roboczych od momentu dostarczenia rachunku/faktury Organizatorowi przez Partnera.
15. Wszelkie rozliczenia pieni???ne z Partnerami b?d? prowadzone z dok??adno??ci? do jednego grosza, z tym ??e warto??? groszy zaokr?glana b?dzie w zale??no??ci od warto??ci kolejnego miejsca dziesi?tnego. W przypadku, gdy warto??? b?dzie mniejsza, ni?? pi??, Organizator dokona zaokr?glenia w dó??, a w przypadku gdy warto??? wynosi? b?dzie od pi?ciu do dziewi?ciu - w gór?.
16. Wynagrodzenie nale??ne Partnerowi rejestruj?cemu si? jako osoba fizyczna b?dzie naliczane z tytu??u umowy zlecenie.
17. Partner b?d?cy osob? fizyczn? nie prowadz?c? dzia??alno??ci gospodarczej przed otrzymaniem pierwszego Wynagrodzenia ma obowi?zek udzielenia odpowiedzi na poni??sze pytania:
a) Jestem/Nie jestem studentem/uczniem studiów dziennych;
b) Mam/Nie mam uko??czone 26 lat;
c) Osi?gam/Nie osi?gam co najmniej minimalne wynagrodzenie z tytu??u umowy o prac?;
d) Jestem/Nie jestem zatrudniony na podstawie umowy zlecenie u innego przedsi?biorcy i s?/nie s? od tej umowy odprowadzanie sk??adki ZUS;
e) Jestem/Nie jestem emerytem/rencist? i pobieram/nie pobieram ??wiadczenia z ZUS nr emerytury/renty ……;
f) O??wiadczam, ??e pozostaj?/nie pozostaj? w rejestrze bezrobotnych;
g) Chc?/nie chc? by? obj?ty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.
Odpowiedzi s??u??? tylko i wy???cznie dla informacji Organizatora celem naliczania odpowiednich, obowi?zkowych sk??adek na rzecz Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych (ZUS).
18. Partner zobowi?zuje si? informowa? Organizatora przed naliczeniem kolejnych wynagrodze??, w przypadku gdyby odpowied?? na którekolwiek z powy??szych pyta?? uleg??a zmianie.
19. Organizator poucza Partnera, ??e niewywi?zanie si? z powy??szego punktu lub podanie odpowiedzi, które nie s? zgodne ze stanem faktycznym mo??e budzi? wobec Partnera sankcje podatkowe.
20. Wynagrodzenie nale??ne Partnerom b?d?cymi p??atnikami podatku VAT wyp??acane jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Partnera.
21. Wynagrodzenie nale??ne Partnerom prowadz?cym dzia??alno??? gospodarcz? nie b?d?cym p??atnikami podatku VAT wyp??acane jest zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków.
22. Prawo do wystawienia faktury/rachunku przys??uguje Partnerowi dopiero po rozliczeniu mu Wynagrodzenia.
23. Termin p??atno??ci nie mo??e by? krótszy ni?? 7 dni od dnia dor?czenia faktury/rachunku Organizatorowi.
24. Wynagrodzenie wyp??acane jest przelewem, wy???cznie na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym.
25. Je??eli wskazany przez Partnera w Formularzu Rejestracyjnym rachunek bankowy jest nieprawid??owy, niepe??ny lub wykonanie przelewu nie jest mo??liwe z przyczyn niezale??nych od Organizatora, Organizator wezwie Partnera do wskazania poprawnego rachunku bankowego. Partner zobowi?zany jest do wskazania poprawnego numeru rachunku bankowego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania Organizatora. Brak wskazania poprawnego rachunku bankowego skutkuje wykonaniem przelewu w kolejnym miesi?cu rozliczeniowym pod warunkiem wskazania poprawnego rachunku bankowego.
26. Partner b?d?cy osob? prawn? lub osob? fizyczn? prowadz?c? dzia??alno??? gospodarcz? zobowi?zany jest pod rygorem wstrzymania zap??aty Wynagrodzenia do???czy? do pierwszej faktury/rachunku odpowiednio w zale??no??ci od formy organizacyjnej przedsi?biorstwa kserokopie: odpisu aktualnego z KRS nie starszego ni?? sze??? miesi?cy od dnia wydania, za??wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia??alno??ci gospodarczej nie starszego ni?? 1 rok od daty wydania lub wypisu z ewidencji dzia??alno??ci gospodarczej nie starszego ni?? rok od daty wydania, za??wiadczenia o nadaniu numeru REGON, decyzji o przyznaniu numeru NIP, potwierdzenia zg??oszenia rejestracyjnego podatnika podatku VAT, o ile Partner jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Partner mo??e to uczyni? ju?? w momencie rejestracji za pomoc? Formularza Rejestracyjnego.

§ 8. [Rozwi?zanie i wyga??ni?cie umowy]

1. Umowa jest zawarta na czas nieokre??lony.
2. Umowa mo??e by? rozwi?zana przez Organizatora i Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
3. W przypadku podania danych wymaganych w Formularzu Rejestracyjnym w sposób uniemo??liwiaj?cy spe??nienie ??wiadczenia Organizatora na rzecz Partnera, nast?puje wyga??niecie Umowy w terminie 1 miesi?ca od dnia bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawid??owych danych.
4. Organizator ma prawo do rozwi?zania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzie?? dor?czenia o??wiadczenia o rozwi?zaniu Umowy poprzez przes??anie na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku gdy Partner ra???co naruszy postanowienia Regulaminu.
5. Partnerowi przys??uguje wynagrodzenie nale??ne za okres do dnia rozwi?zania Umowy, niezale??nie od jego wysoko??ci.
6. W przypadku, gdy w okresie 3 miesi?cy od dnia gdy Wynagrodzenie nale??ne Partnerowi wyniesie co najmniej 100,- z?? brutto Partner nie uzupe??ni wszystkich danych koniecznych do spe??nienia ??wiadczenia Organizatora, nast?puje wyga??ni?cie Umowy.

§ 9. [Postanowienia ko??cowe]

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Stawek Prowizyjnych i oferty Produktów Finansowych dost?pnych poprzez umowy z Instytucjami Finansowymi.
2. Zmiany b?d? udost?pniane przez Organizatora w postaci elektronicznej pod adresem URL www.trafnieinwestuj.pl/pp/oferta oraz www.trafnieinwestuj.pl/pp/regulamin w taki sposób aby Partner móg?? je przechowywa? i odtwarza? w zwyk??ym toku czynno??ci.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w ka??dym czasie.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Stawek Prowizyjnych lub oferty Produktów Finansowych Partner ma prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 8. pkt. 2 Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni b?dzie uwa??any za akceptacj? zmian.
5. Regulamin niniejszy wchodzi w ??ycie z dniem 21.01.2010r. Wobec zmiany Regulaminu Partner mo??e wypowiedzie? Umow? zgodnie z § 8. pkt. 2 Regulaminu. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia wej??cia w ??ycie Regulaminu b?dzie uwa??any za akceptacj? zmian.
6. Wszelkie informacje i o??wiadczenia Organizatora b?d? uwa??ane za dor?czone poprzez przes??anie na wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Partnera.
7. Wszelkie informacje i o??wiadczenia Partnera b?d? uwa??ane za dor?czone poprzez przes??anie na adres poczty elektronicznej biuro@trafnieinwestuj.pl i weryfikacji otrzymania przez Organizatora.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj? zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Strony b?d? dok??ada??y wszelkich stara?? by w przypadku powstania sporów wynikaj?cych z Umowy rozwi?za? je w sposób polubowny.
10. W kwestiach spornych, gdy zachodzi potrzeba specjalnej analizy zaistnia??ej sytuacji strona zobowi?zana jest przes??a? drugiej stronie pisemne zawiadomienie z wnioskiem o rozpocz?cie mediacji.
11. Mediacje rozpoczn? si? nie pó??niej ni?? 7 dni po przekazaniu zawiadomienia.
12. Przedmiotem mediacji mog? by? równie?? konsekwencje braku realizacji zobowi?za?? przez Instytucje Finansowe.
13. W przypadku sporu, co do którego strony nie s? w stanie osi?gn?? porozumienia w ci?gu 30 dni od przekazania zawiadomienia, ka??da ze stron ma prawo wyst?pi? do w??a??ciwego miejscowo ze wzgl?du na siedzib? Organizatora s?du powszechnego z ???daniem rozwi?zania sporu.