Trafnie inwestuj
Strefa partnera
zapomniałem hasła

Nie posiadasz konta?Oferty
Inwestycja nieregularna

Jest to grupa inwestycji, która ???czy ze sob? swobod? z gromadzeniem kapita??u. Dobór konkretnego produktu zale??y od zakresu swobody, wiedzy klienta, d??ugo??ci inwestycji, oczek...

więcej
Inwestycja mieszana

Jest to grupa inwestycji dla osób chc?cych zainwestowa? na pocz?tek wi?kszy kapita??, a nast?pnie dop??aca? regularnie z mo??liwo??ci? dalszych wi?kszych wp??at. Mo??na t? inwestycj...

więcej
Inwestycja w konkretnym celu

Jest to inwestycja z my??l? o konkretnym celu, b?d?? celach klienta. Musi by? idealnie do niego/nich dopasowana, st?d w tym przypadku najwi?kszy nacisk k??adziemy na ów cel/cele. Przyk?...

więcej
Inwestycja jednorazowa

Jak sama nazwa wskazuje jest to grupa produktów dla osób chc?cych zainwestowa? jednorazowo pewien kapita??. Jednak mo??liwo??ci jakie mamy w tej grupie produktów s? ca??kiem...

więcej
Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest kredytem na zakup mieszkania, domu, dzia??ki, a tak??e budow? domu; mo??e on pos??u??y? tak??e na remont, wyko??czenie, doko??czenie budowy, przebudow? lub rozbudow? nier...

więcej
Po??yczka hipoteczna

Po??yczka hipoteczna jest bardzo podobnym produktem do kredytu hipotecznego. Ró??nica polega na tym, ??e jest ona udzielana na cel dowolny, przez co jej oprocentowanie jest zwykle o 1-3%/rok...

więcej
Kredyt konsolidacyjny

Kredyt ten s??u??y do sp??aty innych kredytów hipotecznych, gotówkowych, samochodowych, a tak??e kart kredytowych oraz limitów w rachunkach bie???cych. Gdy kredytobiorca przed...

więcej
Kredyt got??wkowy

Kredyt ten jest jednym z najwy??ej oprocentowanych kredytów bankowych. Wynika to z faktu, ??e jedynym zabezpieczeniem dla banku jest ocena zdolno??ci kredytowej klienta, która polega ...

więcej
Inwestycja regularna

Jest to ogromna grupa produktów dla osób chc?cych regularnie zbiera? w??asny kapita??, który mo??e pos??u??y? do zabezpieczenia dowolnego celu. Wybór jest du??y, poni...

więcej
Leasing

Leasing jest ciekaw? form? nabywania/u??ytkowania ??rodków trwa??ych w firmach. Jest to oddzielny produkt rynku finansowego rz?dz?cy si? swoimi prawami, mimo i?? niektórzy uwa??a...

więcej