Trafnie inwestuj
Strefa partnera
zapomniałem hasła

Nie posiadasz konta?Czym jest program?

Program partnerski jest narz?dziem, dzi?ki któremu pomagaj?c innym mo??esz zarabia? pieni?dze. Uczestnictwo w nim jest bezp??atne, nie wymaga otwierania w??asnej dzia??alno??ci gospodarczej oraz do niczego nie zobowi?zuje. Jest on przeznaczony dla ka??dego niezale??nie od wieku, miejsca zamieszkania, statusu maj?tkowego, pozycji spo??ecznej czy formy zatrudnienia. Mo??e on pos??u??y? jako g??ówne lub dodatkowe ??ród??o Twojego dochodu, a dzi?ki wspó??pracy z innymi doradztwami jego zasi?g obejmuje terytorium ca??ego kraju, a w przypadku niektórych produktów i poza jego granicami.

Program partnerski polega na informowaniu osób o jego istnieniu oraz zakresie us??ug naszej firmy. Celem uczestnika programu nie jest sprzeda?? produktów, a jedynie przekazanie organizatorowi informacji o osobie, która chcia??aby by? jego uczestnikiem lub by??aby zainteresowana naszymi produktami. W przypadku pó??niejszego braku zainteresowania ofert? lub uczestnictwem w programie nie ma ??adnych konsekwencji dla uczestnika, czy polecanej osoby.

więcej